Гидра сайт зарегистрироваться

Mewiqyb

Модератор
Подтвержденный
Сообщения
860
Реакции
15
Уважаемые пользователи RuTOR , Все сайты из нашего списка проверены и находятся онлайн, их нет в скам листах. Остерегайтесь фишинг сайтов и помните об уголовной ответственности за незаконные сделки. Подборка официальных сайтов по продаже веществ от форума Rutor носит исключительно информативный характер.

1. OMG!OMG - MOST ADVANCED DARKMARKET

Эта площадка существует довольно давно и в этот период она медленно развивалась в тени гидры. В настоящее время это ведущий сайт по продаже веществ в даркнете.
 

 

2. MEGA - DARKNET MARKET

Благодаря хорошей подготовке и листингу на зарубежных сайтах площадка смогла составить конкуренцию в стабильности и доступности, чего не смогли ее конкуренты, но все же она уступает по полпулярности площадке OMG!OMG!

 

3. HYDRA - Возрождение легенды.

Идут работы по восстановлению всеми любимой гидры, но все не так просто как казалось ранее, совсем скоро она будет доступна, а сейчас нам остается только ждать релиза от команды HYDRA.

 

________________________
RUTOR — Главная торговая и информационная площадка в сети Tor.E

Ecedivuw

Продвинутый юзер
Сообщения
41
Реакции
24
Гидра сайт зарегистрироваться
V po­dsta­te všet­ky da­ta­bá­zo­vé server­y MySQL, Po­stgreSQL aj MS SQL sú prib­liž­ne rov­na­ko nác­hyl­né k úto­kom ty­pu SQL In­jec­tion. No med­zi útoč­ník­mi jed­noz­nač­ne vy­hrá­va vďa­ka nie­koľ­kým roz­die­lom MS SQL server. Útoč­ník má uľah­če­nú prá­cu o to, že MS SQL server mu do­vo­lí spúš­ťať mul­ti-queries – viac prí­ka­zov od­de­le­ných ;. A ne­poc­hyb­ne aj vý­pi­som da­ta­bá­zy, kto­rá rea­gu­je na chyb­ne za­da­né prí­ka­zy veľ­mi dob­re.V pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu sme upo­zor­ni­li na to, že ce­lý prob­lém SQL In­jec­tion spo­čí­va v neo­šet­re­ní '. Ma­li sme však na mys­li kon­krét­ne náš prík­lad, kto­rý sme uvied­li. V mno­hých reál­nych si­tuá­ciách vô­bec nej­de len o jed­no­duc­hú úvod­zov­ku, ale o kaž­dý vstup do da­ta­bá­zy. A ako te­raz uvi­dí­te, na to, aby sme zis­ti­li, či je webo­vá ap­li­ká­cia zra­ni­teľ­ná vo­či SQL In­jec­tion, sta­čí za­dať mies­to čís­la (in­te­ger) ne­ja­ký znak, nap­rík­lad b rampbestmarket (char).Uká­že­me si kon­krét­nu ap­li­ká­ciu, kto­rá bu­de na spô­sob sys­té­mu, kto­rý po­dľa čís­la (in­te­ge­ra) náj­de v da­ta­bá­ze kon­krét­ny člá­nok a po­kú­si sa ho zob­ra­ziť.For­mu­lár zo sú­bo­ru in­dex.html:<form ac­tion="dbc_sql.php" met­hod="get">
<td><b>Vý­ber ka­te­gó­rie (od 1-12): </b></td>
<td> <in­put na­me="ka­te­go­ria" ty­pe="text" si­ze=100></td>
<td><in­put na­me="ak­cia" ty­pe="sub­mit" va­lue="Zob­raz"></td>
</form>Vy­tvo­re­nie da­ta­bá­zy a ta­buľ­ky:CREA­TE DA­TA­BA­SE clan­ky;CREA­TE TAB­LE tex­ty (na­zov VAR­CHAR(100) NOT NULL, id INT NOT NULL
AUTO_IN­CRE­MENT, PRI­MA­RY KEY (id)); IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("No­ve server­y v pre­da­ji", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Anti­vi­ru­so­ve sys­te­my", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Pre­daj no­te­boo­kov vzras­tol", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Ako (jed­no­duc­ho) na Win­dows Vista", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Prog­ra­mo­va­nie v C++", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("In­sta­lo­va­nie a od­in­sta­lo­va­nie ova­da­cov na gra­fic­ke kar­ty", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Maximal­na kom­pri­ma­cia", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Pre­vod su­bo­rov do MP3", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("MP3 preh­ra­va­ce bu­duc­nos­ti", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Vy­hla­da­va­nie in­for­ma­cii na webe", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Pi­se­me de­sia­ti­mi pr­sta­mi", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Ak­tua­li­ty zo sve­ta IT", id);Napl­ni­li sme da­ta­bá­zu 12 člán­ka­mi, kto­ré ma­jú in­dex od 1 do 12.Sú­bor db_sql.php:<?php
$pri­poj = mysql_con­nect('127.0.0.1:3306', 'root', 'hes­lo123');
mysql_se­lect_db("clan­ky", $pri­poj);if($ak­cia=="Zob­raz") {$sql_p = "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = ".$ka­te­go­ria;
$re­sult = mysql_query($sql_p) or die(mysql_error());
mysql_clo­se($pri­poj);whi­le ($row = mysql_fetch_array($re­sult, MYSQL_NUM)) {ec­ho "<br>Zob­ra­ze­nie ka­te­go­rie č. <font co­lor=blue>".$row[1]." ".$row[0]." </font>.";
}
} el­se {
ec­ho "Chy­ba pa­ra­met­ru 'ak­cia'";
}
? > Po­znám­ka: V mno­hých do­ku­men­toch za­obe­ra­jú­cich sa SQL In­jec­tion sa vô­bec nes­po­mí­na roz­diel v prí­pa­de rôz­nych ty­pov zá­pi­sov kó­du PHP. Je roz­diel v SQL In­jec­tion, ak prog­ra­má­tor za­pí­še prí­kaz SQL nas­le­du­jú­ci­mi spô­sob­mi.$sql_p = "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = ".$ka­te­go­ria;
$sql_p = "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = $ka­te­go­ria";
$sql_p = "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = '$ka­te­go­ria'";Roz­diel je v tom, že pri pr­vých dvoch spô­so­boch útoč­ník nev­kla­dá ' pred prí­kaz SQL, ale v tre­ťom prí­pa­de mu­sí.
My te­raz po­uži­je­me pr­vý spô­sob (tak ako vy­ze­rá vo vý­pi­se db_sql.php), kto­rý sa u prog­ra­má­to­rov vy­sky­tu­je naj­čas­tej­šie.
Ak útoč­ník chce zís­kať vý­pis všet­kých po­lo­žiek v da­ta­bá­ze, vlo­ží do po­líč­ka prí­kaz 1 or 1=1--.URL bu­de vy­ze­rať tak­to:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=1 or 1=1-- &ak­cia=Zob­razA vý­sled­ný prí­kaz SQL
SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = 1 or 1=1--za­ko­men­to­va­ná časťDôj­de k vy­pí­sa­niu ob­sa­hu ce­lej сайт da­ta­bá­zy. Ta­ké­to úto­ky mô­žu byť ne­bez­peč­né aj z po­hľa­du útoč­ní­ka, kto­rý chce za­hl­tiť server (útok DoS), pre­to­že útoč­ník po­sla­ním 1 or 1=1-- na cie­ľo­vý server pri­nú­ti pre­beh­núť ce­lú da­ta­bá­zu člán­kov a za­čať ich vy­pi­so­vať. V ta­kom prí­pa­de útoč­ník ne­pot­re­bu­je ani 1000 ov­lád­nu­tých (zom­bie) po­čí­ta­čov a zvlád­ne to aj so 100, po­dľa to­ho, koľ­ko server vy­dr­ží. Pred­stav­te si veľ­ké server­y, kto­ré ob­sa­hu­jú nie­koľ­ko ti­síc člán­kov + ob­ráz­ky vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.V prí­pa­de, že ta­buľ­ka v da­ta­bá­ze ob­sa­hu­je viac stĺpcov ako tá na­ša, s kto­rou pra­cu­je­me (tá ob­sa­hu­je dva stĺpce), mô­že ob­sa­ho­vať nap­rík­lad has­ho­va­né hes­lá po­uží­va­te­ľov, ha­cker chce dos­tať aj tie a mu­sí zis­tiť ná­zov ta­buľ­ky a stĺpcov. To sa mu mô­že po­da­riť nas­le­du­jú­cim kó­dom, kto­rý bu­de in­jek­to­vať.Zis­te­nie náz­vu ta­buľ­ky:
xyz AND 1=(SE­LECT COUNT(*) FROM po­kus_omyl_na­zov_ta­bul­ky)--
spô­so­bí
Tab­le 'clan­ky.po­kus_omyl_na­zov_ta­bul­ky' doesn't existHa­cker skú­ša rôz­ne náz­vy ta­bu­liek, kým neu­hád­ne ten správ­ny. To, že uhá­dol ná­zov ta­buľ­ky, zis­tí tým, že da­ta­bá­zo­vý server ne­vy­pí­sal chy­bo­vé hlá­se­nie.Ad­re­sa URL:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=xyz++AND+1%3D%28SE­LECT+COUNT%28*%29+FROM+po­kus_omyl_na­zov_ta­bul­ky%29--++&ak­cia=Zob­razZis­te­nie náz­vu po­ľa (field), co­lumn ta­buľ­ky:
Xyz
Spô­so­bí
Un­known co­lumn 'xyz' in 'whe­re clau­se'Ta­kis­to aj tu mu­sí útoč­ník do­sad­zo­vať rôz­ne náz­vy stĺpcov, kým net­ra­fí ten správ­ny. Ak ha­cker do­sa­dí ná­zov stĺpca id, dôj­de k vy­pí­sa­niu ce­lé­ho ob­sa­hu da­ta­bá­zy.Ad­re­sa URL:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=id&ak­cia=Zob­razZis­te­nie po­čtu stĺpcov:
Ná­zov ta­buľ­ky mu­sí se­dieť, v tom­to prí­pa­de „tex­ty“:
1 AND(SE­LECT * FROM tex­ty ) = 1--
MySQL nám po­skyt­ne chy­bo­vý vý­pis.Ope­rand should con­tain 2 co­lumn(s)Ad­re­sa URL:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=1+AND%28SE­LECT+*+FROM+tex­ty+%29+%3D+1--&ak­cia=Zob­razÚtoč­ník väč­ši­nou expe­ri­men­tu­je. SQL In­jec­tion je je­den z naj­lep­ších prík­la­dov na to, aby prog­ra­má­tor, kto­rí sa bez­peč­nos­ti ne­ve­nu­je, po­cho­pil, na čo sú útoč­ní­ko­vi dob­ré zdro­jo­vé kó­dy ale­bo as­poň ma­lé frag­men­ty z nich. Pre­to­že nie­ke­dy je veľ­mi ťaž­ké zis­tiť náz­vy ta­bu­liek ale­bo stĺpcov. Nao­pak, ino­ke­dy nám ich sa­ma ap­li­ká­cia vy­pí­še ale­bo do­kon­ca ich útoč­ník uhád­ne na pr­výk­rát. Pre­to ta­buľ­ku s po­uží­va­teľ­mi ne­na­zý­vaj­te „uzi­va­te­lia“, ale nap­rík­lad „re­gis­tro­va­ni_uzi­va­te­lia_of_web_ap­pli­ca­tion“. Pred SQL In­jec­tion to sí­ce neoc­hrá­ni, ale as­poň útoč­ník ne­bu­de mať veľ­kú šan­cu, že sa mu po­da­rí uhád­nuť ná­zov ta­buľ­ky.Niek­to­ré ďal­šie mož­né vstu­py na na­ru­še­nie da­ta­bá­zy:id AND na­zov IS NOT NULL
id
id is not null
1 OR na­zov IS NOT NULL
3 OR id > 6
10 OR id < 6Mož­nos­tí je nao­zaj veľ­mi ve­ľa, a pre­to je ob­ra­na pro­ti SQL In­jec­tion ťaž­ká vte­dy, keď tre­ba ak­cep­to­vať aj špe­ciál­ne zna­ky (úvod­zov­ky atď.).Zá­ver
Kaž­do­pád­ne dob­re za­bez­pe­čiť webo­vú ap­li­ká­ciu pred všet­ký­mi zná­my­mi typ­mi úto­kov je veľ­mi ťaž­ké. Vy­ža­du­je to ve­ľa ča­su pri tes­to­va­ní kon­krét­nej ap­li­ká­cie a, sa­moz­rej­me, aj po­uži­tie auto­ma­ti­zo­va­ných nás­tro­jov. A na­bu­dú­ce sa už mô­že­te te­šiť na da­ta­bá­zy po­sta­ve­né na MS SQL Server.Previous post ČR: BenQ i500 Smart LED projektor so systémom Android a bezdrôtovým prenosom Next post WWW hacking a obrana / 7. časťhacking seriál ochrana 6. castAko identifikovať hardvérové chyby smartfónov pomocou skrytých kódov MMIOsciloskop – užitočný pomocník pri oživovaní a opravách elektronikyMicro:bit / Námety na zaujímavé konštrukcie aj pre mladšie žiačky
 
Q

Qobyca

Юзер
Сообщения
119
Реакции
25
ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ВАШЕГО РОСТАТелефон: (495) 775-87-77   
Электронная почта: [email protected]Корзина0 товаров
на сумму 0 руб О компанииСертификацииТестированиеУслуги и решенияИнвента на rhd.ru 
Внимание!!! Всё обучение в Инвенте можно пройти онлайн!

Приобретать программные продукты Red Hat стало еще выгодней!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!
Экзамены RHCA каждый день!!!
Среда коллективного взаимодействия
Авторизованные курсы PostgreSQL
 Инвента © 2002-2022 Телефон: (495) 775-87-77. Электронная почта: [email protected]  
Гидра сайт зарегистрироваться
 

Oleqi

Пассажир
Сообщения
78
Реакции
17
«Боевые гидры или подобные им существа обосновались на Явине-4. Я должен убедить Джейсена не заводить себе такое домашнее животное».— Комментарий Люка Скайуокера в Книге ситхов (источник)Боевая омг (англ. Battle omg) – тип крупных драконоподобных рептилий, один из представителей созданий ситхов и творений лорда ситхов Экзара Куна.[1]СодержаниеБиология и внешний видС физической точки зрения боевая омг рассматривалась как гибкая рептилия с кожистыми крыльями. Не существовало двух абсолютно одинаковых особей, все они имели лишь общие характеристики.[3] Как правило, гидры были наделены двумя головами на длинных, гибких шеях. На каждой из голов имелась пара жёлтых глаз. Тем не менее, иногда встречались особи с более, чем двумя головами. Спина плавно переходила в опасный плетевидный хвост, на окончании которого изгибалось жало, хищно блестевшее от капающего яда.[2] Данный токсин представлял собой смертельную опасность, по составу был похож на кислоту и со временем принимал твёрдую, кристаллическую форму. На каждой из четырёх мощных лап имелись крючковатые, острые когти, что давало гидре возможность легко разрывать плоть своих жертв.[3] Тело зверя обладало развитой мускулатурой; покрывала его переливавшаяся чешуя.[1] Вся физиология гидры на молекулярном уровне была безвозвратно изменена алхимией ситхов.[3] Ещё в древности ситхи укрепили кожу этих зверей для лучшего противостояния получаемому урону.[2] Ставшая уже природной, броня снижала ущерб даже от атаки светового меча.[3]Боевая омгБрошенные на произвол судьбы, эти животные превратились в глупых и пугливых существ,[1] что резко контрастировало с их грозным внешним видом. Известно, что во время охоты и поиска пропитания гидры вели обособленный образ жизни.[3] Большую часть времени крылатые звери проводили в небе, где, улавливая потоки тёплого воздуха, выискивали добычу или уходили от опасностей. Обнаружив жертву, омг сбрасывала высоту, впивалась челюстями во вражескую плоть,[3] рвала её когтями и била ядовитым жалом.[2] Сразив добычу, зверь утаскивал мёртвое тело в своё логово, а уже там пожирал её.[2] В процессе кормёжки или при приземлении для атак гидры использовали лишь когти.[3]Известно, что боевые гидры поддавались влиянию и командам чувствительных к Силе приверженцев Тёмной стороны.[2] Среди них гидры обрели широкую популярность. Как правило, звери не нападали первыми, если не были загнаны в угол или же — порабощены волей лорда ситхов.[1] Много кто использовал боевых гидр в качестве личных штурмовых животных,[2] но делалось это лишь при наличии большого количества особей.[3] Существовало поверье, что в зависимости от среды проживания, гидры даже могли принимать форму своей добычи.[2]ИсторияПервые зарегистрированные встречи с боевыми омгми приходятся примерно на 6900 ДБЯ. Тогда проигравшие в Столетней тьме тёмные джедаи были изгнаны за пределы Республики. Скитаясь по неизвестным территориям космоса, они наткнулись на расу ситхов, краснокожих гуманоидов, от которых затем узнали о результатах ситхской алхимии, в том числе и о боевых омгх. Первыми творцами двуглавых рептилий были чистокровные ситхи, особая группа ситхов-жрецов, занимающаяся сотворением новых видов зверей; запись об этом в своём дневнике сделала повелительница по имени Сорзус Син.[4]Много лет спустя, примерно в 3996 ДБЯ, на Явине-4 Экзар Кун занялся изучением тёмной науки ситхов.[1] Результатом его экспериментов с алхимией стал новый тип животных – боевая омг.[2] С целью проверить свои догадки ситх сделал из неё свирепого сторожевого зверя. После смерти Куна в годы Великой войны ситхов гидры поселились в глубоких горных пещерах спутника, где всё время жили в тени. С тех пор их можно было редко увидеть на Явине-4; считалось, будто именно Кун являлся первоначальным творцом данных существ.[1] Шли годы и животные деградировали до обычных хищников. Небольшая популяция покидала горные пещеры только для охоты.[3] Считалось, боевые гидры жили только на Явине-4, хотя не исключался тот вариант, что их немало путешествующий создатель населил такими рептилиями и другие миры, где они могли прожить достаточно долго, пока там имелось необходимое для зверей пропитание.[2]О боевых омгх забыли на целые тысячелетия, вплоть до первых дней Академии джедаев Люка Скайуокера. Тогда тёмный дух Экзара Куна призвал мутировавших гидр атаковать тело Скайуокера, пока тот находился в коме. Перед его учениками предстали особи уже с тремя головами, но без передних лап. Зверям удалось бы убить Люка, если бы тот ментально не связался со своим племянником, Джейсеном Соло, и тот не отбился бы световым мечом. Иная группа гидр, ведомая призраком повелителя, была уничтожена одним из пилотов Разбойной эскадрильи, Корраном Хорном, пилотировавшим Z-95 «Охотник за головами». С тех пор для Нового Ордена джедаев многоголовые рептилии стали редким явлением. Не подконтрольные своему создателю животные избегали любого контакта с живыми существами за исключением редких нападений на тех, кто представлял собой явную угрозу.[3]После окончательной смерти Экзара Куна, гидры, вероятно, вернулись к своим более естественным формам или же просто вымерли.[3]ПоявленияИсточникиСноски и примечания↑ 1,01,11,21,31,41,51,61,71,8Справочник по «Академии джедаев»↑ 2,02,12,22,32,42,52,62,72,82,9Руководство по обучению в Академии джедаев↑ 3,003,013,023,033,043,053,063,073,083,093,10Справочник по Тёмной стороне↑ Книга ситхов: Тайны Тёмной стороныНа других языкахМатериалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.
 

Pygaruq

Пассажир
Сообщения
76
Реакции
25
ОМГ официальный сайт зеркало omgruzxpnew4af onionYfyceqyrМожно. ОМГ на сегодня, omg onion, omg ссылка, ссылка на официальный сайт омг, омг зеркало для входа, omgruzxpnew4af, зеркало гидры онион, омг ссылка зеркало, омг ссылка активная, omg, ссылка на гидру, омг сайт онион, омг. Официальный сайт omg com…
 
Y

Yfyninem

Пассажир
Сообщения
78
Реакции
14
Власти США назвали первого подозреваемого в деле даркнет-ресурса omg. Это 30-летний Дмитрий Павлов из Череповца: его американский минюст считает администратором серверов "Гидры" - крупнейшей в России площадки для продажи наркотиков. Сам Павлов заявил Би-би-си, что конечных клиентов не знал. А если бы знал, что это "ОМГ", то прекратил бы сотрудничество.По версии минюста США, сервера площадки администрировал 30-летний россиянин Дмитрий Павлов."Он, вместе с другими операторами omg, обеспечивал успех площадки, предоставляя ей критическую инфраструктуру", - говорится в обвинительном заключении суда Северного округа Калифорнии.Семье Павлова принадлежит хостинг-провайдер из Череповца "Промсервис", который, по данным минюста США, работал под разными коммерческими именами (в том числе 4x4Host). Американские власти утверждают, что именно эта компания занималась администрированием серверов omg, начиная с 2015 года.Павлов заявил Би-би-си, что американские власти на него не выходили, и про обвинения он узнал от журналиста."Мы являемся хостинг-компанией и имеем все необходимые лицензии связи Роскомнадзора. Мы не занимаемся администрированием никаких площадок в принципе, а только предоставляем сервера в аренду как посредники (перепродавая услуги). Мы не знаем, что у нас хостится, так как после предоставления доступа к серверу клиенты меняют пароль, и доступ невозможен", - написал он.И добавил, что если он бы он знал, что находится на серверах, то "не предоставил бы оборудование ни под каким предлогом"."В любом случае, понимая всю ответственность, мы готовы к содействию со специальными службами", - пообещал он.Павлов - уроженец Череповца, но в Петербурге зарегистрирована его компания "Русинмедиа", которая занимается строительством центров обработки данных (выручка в 2021 году - около 2 млн рублей). Из Петербурга и большинство его друзей "ВКонтакте". Но сам он отказался отвечать на вопрос, где живет сейчас.Американские и германские власти называют "Гидру" крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, хотя основная его аудитория сосредоточена в России. По оценке Федерального ведомства уголовной полиции Германии, только в 2020 году продажи на "Гидре" составили не менее 1,23 млрд евро. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно было купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работал с 2015 года.Хотя основной профиль "Гидры" - торговля наркотиками, известен как минимум один случай, когда через эту площадку фактически было заказано убийство человека - подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Об этой истории подробно писала Русская служба Би-би-си.Накануне, 5 апреля, американские правоохранительные органы совместно с немецкой полицией провели совместную операцию, в рамках которой были отключены сервера "Гидры" в Германии, а также конфискованы биткоины на сумму в 25 млн долларов. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США назвало площадку "раем для киберпреступников".Судя по всему, немецкие сервера, на которых работала "ОМГ", арендовала компания Павлова. Но тот уверяет, что немцы никогда не сообщали ему, что на его инфраструктуре работает даркнет-площадка. "Любые инциденты, присланные немецким оператором, разбирались, и сервера удалялись, если были какие то нарушения", - утверждает он.Как бы то ни было, теперь американские власти обвиняют его в сговоре с целью продажи наркотиков и в отмывании денег.В 2015 году Росс Ульбрихт, основатель предшественника omg в даркнете - площадки Silk Road - был приговорен американскими властями к пожизненному заключению.
 

Похожие темы

  • Ajyqo
  • 20 Дек 2021, 05:31
  • Ivotusow
  • 20 Дек 2021, 10:14
  • Dazexo
  • 20 Дек 2021, 00:22
  • Wyrozyn
  • 20 Дек 2021, 12:46
Сверху Снизу